Pavel Stejskal
organizační a ekonomické poradenství

  Slévárenská 605, 541 01 Trutnov
  IČO: 872 07 991

E-mail:pavel-stejskal@centrum.cz  
NABÍDKA A ROZSAH SLUŽEB     REFERENCE - ochrana před povodněmi      REFERENCE (ZPF)     REFERENCE (PUPFL)

Nabídka

	       Kompletní služby v oblasti ochrany před povodněmi, zpracování a následné
  aktualizace povodňového plánu obce, povodňového plánu ohroženého objektu v záplavovém
  území právnických a fyzických osob a v oblasti týkající se zemědělského půdního fondu a
  pozemků určených k plnění funkcí lesa, včetně zajištění podkladů k územnímu řízení. 
	
Rozsah služeb
  Ochrana před povodněmi

 • zpracování povodňového plánu obce v souladu se zákonem 254/2001 s., o vodách v platném znění
 • zpracování povodňových plánů ohrožených nemovitostí právnických a fyzických osob
 • aktualizace již zpracovaných povodňových plánů
 • zajištění příslušných vyjádření a souhlasů správních orgánů
 • zpracování zprávy o povodni
  Zemědělský půdní fond (ZPF)

 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF při výstavbě
 • bilance skrývky kulturních vrstev půdy a způsob jejího hospodárného využití
 • plán rekultivace pozemku u dočasného odnětí pozemku při stavební činnosti
 • agronomicko-půdoznalecké hodnocení pozemku za účelem zalesnění pozemku
 • zajištění odnětí pozemku ze ZPF u orgánu ochrany ZPF
 • zajištění dokladů z Katastrálního úřadu
 • zajištění podkladů pro územní a stavební řízení
  Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

 • výpočet poplatku za odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
 • zajištění odnětí pozemku u orgánu státní správy lesů